Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 64:

- Lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

- Người kế thừa số áo của Lucas Moura ở Santos.