Từ một gã thanh niên lông bông, không nghề nghiệp và địa vị xã hội, Adolf Hitler trở thành lãnh đạo phong trào Quốc Xã và trùm phát-xít độc đoán nhất lịch sử nhân loại. Nhân vật này cho rằng, để cứu nguy cho Đế quốc thì người Đức cần tái lập uy quyền tuyệt đối như xưa. Những dân tộc khác, đặc biệt là Slave và Séc đều thuộc tầng lớp hạ đẳng, dân tộc Đức có quyền cai trị họ với bàn tay sắt. Những suy nghĩ cực đoan đó đã ươm mầm trong suy nghĩ của gã trùm phát-xít độc đoán này.