Rubik Cuộc sống ngày 09/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh báo chiêu trò lừa đảo bán hàng khuyến mãi.

- Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đã có hơn 23 triệu hồ sơ học sinh.