" Trong công tác lưu thông phân phối, có hai điều quan trọng phải luôn luôn nhớ: 

- Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng,

- Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không theo".

(Trích lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phiên họp cuối năm của Hội đồng chính phủ, khi đề cập đến khuyết điểm của công tác lưu thông phân phối, ngày 29/12/1966)