"Tư tưởng cho thông suốt thì mọi việc đều làm tốt.

Phải làm cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thắng, tư tưởng cá nhân hoàn toàn thất bại."

(Đây là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối ngày 25/12/1958 nhân dịp Người về thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy cơ khí Hà Nội)