"Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân"

(Trích lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát biểu phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III tại Hà Nội, ngày 27/12/1965)