Trên chặng đường 35 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty 715 càng tự hào với những mốc son lịch sử của đơn vị bao nhiêu thì càng xác định rõ hơn trách nhiệm nặng nề của mình trên vùng đất chiến lược bấy nhiêu. Thêm chắc tay súng, vững tay nghề, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn đứng chân, xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển ổn định và bền vững, tô thắm và xây dựng nên truyền thống, kiên định mục tiêu "Vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo, chuyên cần, đoàn kết, quyết thắng" của Binh đoàn 15 anh hùng.