"...Lịch sử đã hoài thai từ lòng Mẹ

Tổ quốc sinh thành trong tiếng sóng oa oa..."

Trải qua hàng ngàn năm phát triển từ các nhà nước cổ đại Văn Lang, Lâm Ấp, Phù Nam cho đến quốc gia Việt Nam như ngày nay, biển đã luôn nằm sâu trong tâm thức người Việt, và bao đời nay, lớp lớp các thế hệ người Việt đã không tiếc máu xương để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.