Sáng ngày 16/6/2022, Thượng tướng Lê Huy Vịnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị nghiên cứu sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho vũ khí trang bị toàn quân giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất định hướng nghiên cứu thời gian tới để từng bước làm chủ việc sản xuất vật tư kỹ thuật, đáp ứng với yêu cầu, quy hoạch vũ khí trang bị trong tình hình mới.