Sư đoàn 341 (Quân khu 4) và Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) vừa tổ chức diễn tập chỉ huy - cơ quan. Đây là cơ sở để các đơn vị rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, diễn tập, nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.