Trong mỗi cuộc chiến, các học thức quân sự, nghệ thuật quân sự và đường lối chỉ đạo chiến tranh sẽ sinh ra chiến thuật quân sự tương xứng. Cùng với đó, quân đội của các bên tham chiến sẽ được trang bị những vũ khí, khí tài phù hợp với chiến thuật quân sự và đường lối chỉ đạo chiến tranh. Thực tiễn công tác vũ trang và xây dựng lực lượng quân đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà tiêu biểu là câu chuyện về sự ra đời và phát triển của súng chống tăng Bazooka sẽ góp phần làm sáng tỏ nhận định trên.