Việt Nam rất coi trọng nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 và tích cực tiến hành các công tác chuẩn bị.