Có thể nói, với những chiến sĩ xuất ngũ năm nay, hai năm tại ngũ có những nét đặc thù riêng biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Họ đã có một khoảng thời gian quân ngũ thực sự ý nghĩa và hiểu thêm sâu sắc ý nghĩa của cụm từ "bộ đội Cụ Hồ".