Đến nay, Bộ Công an đã in và trả về cho công an địa phương gần 60 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử của công dân thu nhận trong năm 2021.