Từ xưa tới nay, lý luận và thực tiễn đã chứng minh: Văn học nghệ thuật chính thống của một chế độ xã hội bao giờ cũng góp phần xây dựng và củng cố chế độ xã hội ấy, chứ không thể đứng ngoài chính trị, đó là quy luật. Và những ai đi ngược lại với quy luật ấy, những ai phủ nhận một nền văn học, nghệ thuật hướng con người theo những giá trị tốt đẹp của xã hội Xã hội chủ nghĩa thì liệu có phải họ đang hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ hay còn có động cơ nào khác?