Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực

Khoản 1 - Điều 9 - Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 quy định:

1. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hàng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên.