Điểm a, b, c - Khoản 1 - Điều 9 - Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định:

Nội dung kế hoạch xây dựng lực lượng dự bị động viên bao gồm:

a) Tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên.

b) Quản lý đơn vị dự bị động viên.

c) Tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị.