Điểm d, đ, e - Khoản 1 - Điều 9 - Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 quy định: Nội dung kế hoạch xây dựng lực lượng dự bị động viên bao gồm:

d) Huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

đ) Công tác đảng, công tác chính trị.

e) Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính.