Thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), các đại biểu kiến nghị xây dựng luật phù hợp với đặc thù tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của LLVT.