Phóng sự ảnh - Số 2512: Thanh bình những miền quê.