Phóng sự ảnh - Số 2506: "Diến biến dịch Covid-19 trong nước".