Câu chuyện giải quyết việc làm cho dân quân ở xã, phường, thị trấn ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tạo dựng sự ổn định tại chỗ cho lực lượng dân quân. Cách triển khai thực hiện Chỉ thị 16 của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang đạt hiệu quả cao, dưới sự lãnh đạo của chi bộ quân sự thì công tác quân sự địa phương luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh trên địa bàn chiến lược của cả nước.