Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được chọn là khâu đột phá trong năm 2017 của Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân. Xác định tiêu chí này, cơ quan hậu cần Lữ đoàn cũng đã cụ thể hóa trong từng mặt công tác gắn thực hành tiết kiệm với bảo đảm tốt hậu cần. Kết quả nổi bật được ghi nhận trong lĩnh vực xăng dầu, khi phong trào tiết kiệm đã gắn với chống thất thoát, lãng phí, hao hụt ở tất cả các khâu từ giao nhận, cấp phát, sử dụng nhiên liệu. Nhờ tiết kiệm hiệu quả mà đơn vị có điều kiện tổ chức huấn luyện bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho bộ đội.