Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi công tác diễn tập phải đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành, trong đó tập trung nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Diễn tập vừa qua của Sư đoàn 5, Quân khu 7 phối hợp với các đơn vị đã khẳng định sức mạnh trong công tác hiệp đồng tác chiến.