Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 vừa được công bố vào ngày 25/11/2019. Ngay sau khi được công bố cuốn sách đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong nước cũng như quốc tế. Có thể thấy tiếp sau Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2009 thì việc Việt Nam công bố Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Nêu rõ những thách thức, những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng, cơ chế lãnh đạo và quản lý của Bộ Quốc phòng. Tổ chức, phương hướng xây dựng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách, khả năng quốc phòng của Việt Nam.