Rubik Cuộc sống ngày 03/12/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Những chuyện chưa kể về phim "Tro tàn rực rỡ".

- Đà Nẵng: Cần sớm cải thiện hạ tầng cho các khu dân cư lâu năm.

- "Thiên đường mây" trên đỉnh Tà Xùa.