Nhà máy Z755 Binh chủng Thông tin Liên lạc là một doanh nghiệp quốc phòng nhà máy có nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa, cải tiến các trang thiết bị thông tin và sản xuất các loại vật tư, khí tài, phụ tùng đồng bộ cho máy thông tin quân sự. Trước yêu cầu xây dựng binh chủng hiện đại và kết hợp quốc phòng với kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ của nhà máy có bước phát triển, năm 2017 nhà máy Z755 đã lập được những kỷ lục mới trong sản xuất hàng quốc phòng và sữa chữa cải tiến trang thiết bị thông tin liên lạc. Đây là một cố gắng lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy trong việc đảm bảo sức sống cho các trang bị thông tin liên lạc.