Ngày 10/8/1961 là ngày đầu tiên Hoa Kỳ rải chất độc da cam/ dioxin xuống Việt Nam. Trong vòng 10 năm (1961-1971) của cuộc chiến tranh, quân đội Hoa Kỳ đã rải khoảng 80 triệu lít chất diệt cỏ, chứa 366kg dioxin xuống gần 26.000 thôn, bản ở miền Nam Việt Nam. Chất độc da cam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm. Hơn 3 triệu người là nạn nhân với nhiều căn bệnh hiểm nghèo không chỉ của bản thân mà còn cả cho thế hệ thứ hai, thứ ba, thậm chí bây giờ là thế hệ thứ tư.