Trong quý 1 này, EC dự kiến sẽ kiểm tra thực tế để đánh giá hiệu quả việc chống khai thác IUU của Việt Nam. Đây là giai đoạn mang tính chất quyết định để Việt Nam gỡ "thẻ vàng" trong năm nay.