Từ những vất vả, khó khăn của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, những kỹ thuật viên Lữ đoàn Công binh 513 - Quân khu 3 đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giá trị, góp phần vào việc nâng cao năng suất lao động, giảm bớt các chi phí sản xuất và giải phóng phần lớn sức lao động thủ công của bộ đội.