Mời quý vị và các đồng chí cùng khám phá những bí ẩn trong kinh thánh để tìm nơi thực sự mà Chúa Giê-su được sinh ra.