Hành trình khám phá: "Tìm kiếm bức tượng Con cú vàng".