Thế kỷ 20 đi qua, lịch sử đã có độ lùi cần thiết để bình giá các dòng chảy chính trị của dân tộc trong thế kỷ trước. Các dòng chảy thực dân, phong kiến, tư sản và vô sản đều đã hiện diện và để lại dấu ấn của mình trong lịch sử Việt Nam. Nhìn lại 100 năm dân tộc ta đã khẳng định dòng chảy vô sản là dòng chảy chính, dòng chảy xuyên suốt tạo nên diện mạo Việt Nam giai đoạn cận hiện đại. Trong dòng chảy ấy có một con người tiêu biểu mang tính kết nối cho cả bức tranh, đó là Hạ Bá Cang - Hoàng Quốc Việt, người gieo hạt mầm cách mạng trong một dòng chảy xiết.