Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những nữ quân nhân Viện 10, Bộ Tư lệnh 86  không ngừng nỗ lực, luôn tự tìm tòi, đổi mới trong công tác nghiên cứu khoa học.