Nhóm điệp viên Cambridge gồm các thanh niên Anh được tình báo Liên Xô tuyển mộ bắt đầu từ những năm 1930, với mục tiêu là cài cắm người vào bộ máy cấp cao của chính quyền Anh, kể cả cơ quan phản gián, Bộ Ngoại giao và Bộ Chiến tranh nước Anh. Tình báo Liên Xô đã nhắm đến những đối tượng có thể leo cao, luồn sâu mà điển hình là những sinh viên của Đại học Cambridge và Oxford thuộc những gia đình dòng dõi. Ở Đại học Cambridge, tình báo Liên Xô đã thuyết phục thành công nhiều nhân vật, trong đó có Kim Philby, trở thành điệp viên phục vụ cho Liên Xô. Theo Bảo tàng điệp viên quốc tế ISM, có trụ sở tại Mỹ, tất cả những người này đều tình nguyện làm việc cho phía Liên Xô không vì mục đích tiền bạc và nguyên nhân gì đã dẫn đến yếu tố này?