Với truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Thế nhưng lợi dụng một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, các thế lực thù địch, phản động lại ra sức xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng và Nhà nước ta, với mưu đồ sâu xa là nhằm hướng lái dư luận, tạo sự hoài nghi và chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân.