Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là đơn vị sản xuất, nghiên cứu, chế tạo ra những sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực kiện toàn tổ chức, sắp xếp lực lượng lao động theo hướng “tinh, gọn, hiệu quả”, Đảng ủy Tổng cục đã rà soát, lên lộ trình phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao, phù hợp với mô hình hoạt động.