Chuyên mục Hộp thư truyền hình sẽ là những giải đáp của khách mời về một số vấn đề liên quan đến thang bảng lương đối với cán bộ quân đội theo đề án, chính sách cải cách tiền lương đã được Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua.