Chuyên mục Hộp thư truyền hình - Số 278  là những giải đáp của Đại tá Ngô Ngọc Tường – Trưởng phòng Chế độ chính sách Cục tài chính, Bộ quốc phòng về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã được Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thông qua ngày 21/5/2018.