Năm 2018, Bộ Quốc phòng đã triển khai thực hiện Bảo hiểm Y tế đối với 100% quân nhân tại ngũ theo lộ trình quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Đây là chính sách mới nên cũng gặp rất nhiều những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong chương trình Hộp thư Quốc phòng số 29, mời quý vị và các đồng chí theo dõi những đối thoại trực tiếp của khách mời với các cán bộ quân y, người làm chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại các đơn vị trong toàn quân, để giải đáp những thắc mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế quân nhân.