Việc đảm bảo đời sống cả về vật chất và tinh thần đối với người có công luôn được Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tích cực quan tâm. Điều này được thể hiện thông qua việc đảm bảo các chế độ chính sách ưu đãi kịp thời, đúng chủ trương. Một trong số các ưu đãi đó là chính sách đảm bảo cho người có công và thân nhân được hưởng bảo hiểm y tế.