Chương trình Hộp thư Quốc phòng - Số 144 xin được giải đáp thắc mắc về xác định người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa T8/1945.