Được quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao và đầy tâm huyết của mọi cán bộ, chiến sĩ, sự chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Ban chỉ đạo, nên cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông" đã thực sự có sức lan tỏa rộng khắp trong từng cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2015 - 2019, những đột phá mới trong thực hiện Cuộc vận động 50 đã tạo ra chuyển biến tích cực, góp phần giúp Tổng cục Chính trị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.