Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành hướng dãn liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023.