Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo ô nhiễm môi trường trong mức báo động diễn ra trong nhiều ngày. Theo quy luật hàng năm, ở khu vực phía Bắc, bắt đầu từ tháng 9, các thông số ô nhiễm trong không khí đặc biệt là bụi mịn PM2.5 có xu hướng tăng lên, tuy nhiên diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp như tại Hà Nội vừa qua là vấn đề bất thường.