Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 233 có những nội dung chính sau đây:

- Hướng tới "An ninh bền vững" cho khu vực Asean.

- Đối ngoại quốc phòng là bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình.