Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 232 có những nội dung chính sau đây:

- ADMM và những đóng góp của Việt Nam.

- Bộ đội hóa học luyện tập chuẩn bị cho Army Gamer 2019.