Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đi xa, nhưng đối với nhân dân ta, đất nước ta và đặc biệt là đối với cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang nhân dân ta, nhân cách, đạo đức cách mạng và những cống hiến của ông cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sẽ vẫn còn lưu giữ mãi trong tâm khảm mỗi người.