Cuối tuần với QPVN - Số 141 có những nội dung chính sau đây:

- Ý kiến của khán giả sau khi xem các chương trình Nữ quân nhân: "Khi Tổ quốc cần”.

- Hậu trường sản xuất chương trình “ Kính tiềm vọng: Chất thép”.