Nhằm khơi dậy truyền thống vẻ vang, củng cố, vun đắp tình đoàn kết thủy chung, trong sáng của quân đội dân tộc ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời, bổ sung một nguồn tư liệu quý báu vào kho tàng văn hóa của mỗi nước, tạo động lực quan trọng để tiếp tục phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia trong giai đoạn mới. Ngày 31/03/2017, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về tình đoàn kết, chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Theo đó, cuộc vận động phát động sâu rộng đến toàn bộ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, cựu chiến binh quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội nhân dân Lào, quân đội hoàng gia Campuchia, tạo cao trào hoạt động thiết thực và không khí giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi trong toàn quân.